POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

TP - Compliance

Usługi świadczone w ramach TP compliance mają zapewnić zgodność zarządzania i kształtowania warunków transakcji wewnątrzgrupowymch z międzynarodowymi oraz krajowymi przepisami/wytycznymi z zakresu cen transferowych, jak również wskazać rynkowe zasady realizacji transakcji wewnątrzgrupowych. Usługi te obejmują:

 

 1. planowanie i wdrożenie polityki i procedur w zakresie cen transferowych, optymalizujących rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi,

 2. opracowanie zasad rozliczeń, w tym ustalenie sposobu kalkulacji oraz rynkowego poziomu cen,

 3. przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez podmioty powiązane,

 4. analizę rodzajów ryzyka w zakresie cen transferowych obejmująca identyfikację, minimalizację, oraz zastosowania instrumentów umożliwiających jego ograniczenie lub eliminację,

 5. identyfikacja przepływów transakcyjnych oraz alokacja zysków pomiędzy zakładem, centralą i jednostkami powiązanymi,

 6. ustalenie ośrodków odpowiedzialności za poszczególne czynności,

 7. gromadzenie danych i ich archiwizację,

 8. identyfikację transakcji i elementów generujących ryzyko z zakresu cen transferowych,

 9. określenie zasad obiegu, przepływu oraz gromadzenia dokumentów związanych z obszarem cen transferowych.

 10. bieżącą asystę oraz reprezentowanie Państwa firmy w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych

 11. szkolenia z zakresu cen transferowych,

 12. ocenę obowiązku opracowania dokumentacji podatkowych.

 

Wzrastające zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych oznacza, iż grupy kapitałowe powinny wykazywać się większą dyscypliną, lepszym współczynnikiem kontroli wewnętrznej, a także większym stopniem odpowiedzialności. Niedostosowanie się do istniejących i nowo powstających przepisów i regulacji prawnych może stanowić zagrożenie dla działalności biznesowej podmiotów oraz zwiększać ryzyko w obszarze sankcji podatkowych.
Procedury zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi oraz prawidłowego kształtowania warunków transakcji są narzędziem służącym do maksymalnego ograniczenia ryzyka podatkowego i zapewnienia spójności w realizowaniu transakcji wewnątrzgrupowych.

Partner
Anna Kubicz
Ceny Transferowe LTCA

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!