PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Polityka cen transferowych

Ogranicz swoje ryzyko podatkowe i zyskaj narzędzie pozwalające zarządzać transakcjami wewnątrzgrupowymi. Nasz Zespół Cen Transferowych, to eksperci, posiadając wieloletnie doświadczenie, które pozwala przedsiębiorcom maksymalnie ograniczyć ryzyko w obszarze cen transferowych i opracować procedury wewnętrznego zarządzania transakcjami z podmiotami powiązanymi.

 

Usługi świadczone w ramach opracowania polityki cen transferowych oraz wewnętrznych procedur zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi obejmują:

 1. planowanie i wdrożenie polityki i procedur w zakresie cen transferowych, optymalizujących rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi,

 2. weryfikację posiadanej polityki i procedur definiujących zasady rozliczeń w transakcjach wewnątrz grupowych,

 3. opracowanie zasad rozliczeń, w tym ustalenie sposobu kalkulacji oraz rynkowego poziomu cen,

 4. przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez podmioty powiązane,

 5. analizę rodzajów ryzyka w zakresie cen transferowych obejmująca identyfikację, minimalizację, oraz zastosowania instrumentów umożliwiających jego ograniczenie lub eliminację,

 6. identyfikacja przepływów transakcyjnych oraz alokacja zysków pomiędzy zakładem, centralą i jednostkami powiązanymi,

 7. ustalenie ośrodków odpowiedzialności za poszczególne czynności,

 8. gromadzenie danych i ich archiwizację,

 9. identyfikację transakcji i elementów generujących ryzyko z zakresu cen transferowych,

 10. określenie zasad obiegu, przepływu oraz gromadzenia dokumentów związanych z obszarem cen transferowych.

 Prawidłowe zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi to kwestia, za którą odpowiedzialność powinni ponosić wszyscy członkowie danej grupy kapitałowej. Wszelkie słabości w tym zakresie, wynikają z braku zagwarantowania odpowiedniej odpowiedzialności, strategii i przejrzystości w procesie prawidłowego ustalania warunków transakcji wewnątrzgrupowych.

 

Wzrastające zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych oznacza, iż grupy kapitałowe powinny wykazywać się większą dyscypliną, lepszym współczynnikiem kontroli wewnętrznej a także większym stopniem odpowiedzialności. Niedostosowanie się do istniejących i nowo powstających przepisów i regulacji prawnych może stanowić zagrożenie dla działalności biznesowej podmiotów oraz zwiększać ryzyko w obszarze sankcji podatkowych.

 

Przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę istniejące ryzyka związane z nierynkowymi warunkami transakcji wewnątrzgrupowych. Podmioty, które stosują ceny nierynkowe lub nie posiadają prawidłowej dokumentacji podatkowej, narażone są na ryzyko doszacowania dochodu od transakcji wewnątrzgrupowych.  


Powyższe ryzyka sprawiają, iż w wielu przedsiębiorstwach posiadanie polityki cen transferowych i procedur zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi staje się narzędziem służącym do maksymalnego ograniczenia ryzyka podatkowego, jak również pozwala na spójne zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi. W związku z tym, polityka cen transferowych, staje się dla przedsiębiorców coraz bardziej istotnym elementem w procesie ustalania warunków transakcji wewnątrzgrupowych.

Partner
Anna Kubicz
Ceny Transferowe LTCA

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!